ROZMIARRODZAJSEZONPRODUCENT

Koszyk jest pusty.

MOŻLIWY ODBIÓR OSOBISTY OPON
W WARSZAWIE

POLECAMY

WYPRZEDAŻE OPON

Warunki gwarancji

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 21 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie naprawiona lub wymieniona na wolną od wad z odliczeniem procentowego zużycia bieżnika.

Firma Berlux Opony nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające w czasie przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.

Gwarancja na opony używane wynosi 1 miesiąc i jest rozpatrywana w firmie Berlux Opony w celu reklamacji kupujący musi wysłać oponę na adres nadawcy za pośrednictwem firmy kurierskiej Opek na koszt firmy Berlux Opony.

Grupa Michelin: Michelin, Kleber, BFGoodrich, Kormoran


1. Przedmiotem gwarancji są opony marki Michelin, Kleber, BfGoodrich, Kormoran zwane dalej wyrobami.
2. Gwarancja obejmuje użytkowanie wyrobu do zużycia orginalnego bieznika od wskaźnika TWI*, po osiągnięciu którego wyrób uznany jesst za zużyty.
3. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy oraz na osobę, która naprawiała wyrób.
4. reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Od decyzji Gwaranta (Firmy Michelin) roztrzygającej o uznaniu bądź nie uznaniu reklamcj, nie służy odwołanie.
Szczegółowe warunki gwarancji zanjdziecie Państwo w Karcie Gwarancyjnej danego Producenta opon.

TWI* - wskaźnik dopuszczalnego zużycia bieznika, umieszczony w sześciu miejscach na obwodzie opony (występy w rowkach bieżnika oznaczone na boku opony symbolem TWI), przeznaczony do wizualnej oceny zużycia opony.
Zużycie do wskaźnika TWI = zużycie co najmniej w jednym miejscu na obwodzie opony.

Grupa Goodyear: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant (Dębica)*


Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. (w stosunku do opon marek: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Pneumant, Diplomat, Kelly) oraz Firma
Oponiarska Dębica S.A. (w stosunku do opon marki Dębica) zwane dalej odpowiednio Gwarantem, udzielają gwarancji na sprzedawane przez
Gwaranta opony. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
I. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI.
1. Gwarancja obejmuje przyczyny tkwiące w oponach a w szczególności związane z wykonawstwem, materiałami lub konstrukcją, o ile one
wystąpią w ciągu terminu określonego jak niżej:
a) opony osobowe, dostawcze, 4 x 4 oraz motocyklowe – 60 miesięcy od daty zakupu lub od daty produkcji,
b) opony ciężarowe; pod marką Goodyear oraz Dunlop – 48 miesięcy od daty zakupu lub 60 miesięcy od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje
opon starszych niż 8 lat, pod marką Sava oraz Fulda – 36 miesięcy od daty zakupu lub 48 miesięcy od daty produkcji, gwarancja nie obejmuje
opon starszych niż 8 lat,
c) opony rolnicze, przemysłowe oraz do prac ziemnych inne niż wymienione w pkt. a-b i d-e – maksymalnie 60 miesięcy od daty zakupu lub od daty
produkcji,
d) opony rolnicze o średnicy osadzenia do 10 cali oraz do wózków przemysłowych 12 miesięcy od daty zakupu lub 24 miesiące od daty produkcji,
e) opony bieżnikowane lub usługa bieżnikowania – 36 miesięcy od daty zakupu lub 48 miesięcy od daty bieżnikowania. Gwarancja nie obejmuje
karkasów starszych niż 7 lat, opon bieżnikowanych przez inne bieżnikownie niż autoryzowane przez Goodyear oraz opon sprzedanych
bezpośrednio przez Bieżnikownię. Gwarancja nie obejmuje także materiału karkasu Użytkownika z usługi bieżnikowania.
Uwaga: W przypadku braku dołączenia do zgłoszenia reklamacyjnego dowodu zakupu Gwarant bierze pod uwagę datę produkcji opony.
2. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać u Sprzedawcy opon lub pojazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).
3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
a) zgłoszenie reklamacji poprzez przedłożenie kompletnie wypełnionego formularza opracowanego przez Gwaranta,
b) przekazanie wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym opony oraz dołączenie kopii dowodu zakupu i karty gwarancyjnej,
c) zgłoszenie reklamacji na zakłócenia jazdy (bicie, ściąganie, wibracje) oraz nierówności na boku niezwłocznie po rozpoczęciu eksploatacji tj. przy
zużyciu opony nie więcej niż 10%,
d) na żądanie przyjmującego reklamację lub Gwaranta - udostępnienie pojazdu,
4. Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji przekazywana jest do Sprzedawcy e-mailem, jako załącznik PDF, po czym Sprzedawca przekazuje ją
niezwłocznie Użytkownikowi.
5. Od decyzji Gwaranta rozstrzygającej o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji, nie przysługuje odwołanie do Gwaranta.
6. W przypadku nieuznania reklamacji ewentualny zwrot opon odbywa się na koszt Klienta a ponadto Klient może zostać obciążony kosztami
transportu opon z punktu zakupu opon lub pojazdu do siedziby Gwaranta.
7. Reklamacja winna być rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 2 i 3.
8. Niniejszą gwarancją nie są objęte opony z nieczytelnym/usuniętym numerem DOT i /lub numerem homologacji europejskiej ECE i/lub nr fabrycznym
i/lub datą produkcji, zużyte poniżej granicznej głębokości bieżnika (opony których wskaźniki maksymalnego zużycia - TWI zostały odkryte w
jakimkolwiek miejscu opony) oraz naprawiane, pogłębiane, modyfikowane poza producentem.
9. Niniejszą gwarancją nie są również objęte opony uszkodzone wskutek, między innymi:
a) nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania opon, podczas których opona jest narażona m.in. na: odkształcenia wynikające
z nadmiernych nacisków, uderzeń i udarów, oddziaływania substancji chemicznych (m.in. kwasów, zasad i innych materiałów żrących, materiałów
ropopochodnych oraz ozonu i wysokich temperatur,
b) używania opon niezgodnie z przeznaczeniem i/lub parametrami technicznymi,
c) nieprawidłowego montażu lub demontażu np. bez użycia odpowiedniej pasty monterskiej, w tym montażu opony na obręcz o niewłaściwym
rozmiarze lub typie, lub na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana oraz zastosowania podczas montażu dętki, ochraniacza lub zaworu o
nieprawidłowym typie i wymiarze, innym niż zalecane przez producenta, zastosowania dętki do opony bezdętkowej,
d) eksploatacji nadmiernie obciążonego pojazdu, powodującej przekroczenie dopuszczalnej nośności opony i/lub dopuszczalnych nacisków na osie
wyszczególnionych na tabliczce znamionowej pojazdu i dozwolonej przepisami,
e) jazdy z nadmierną prędkością, nieprawidłowej techniki jazdy a w szczególności gwałtownego hamowania, przyspieszania,
f) niewłaściwego stanu technicznego pojazdu, w tym m.in. nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważenia kół, uszkodzonych lub zużytych
amortyzatorów, poduszek, tulei metalowo-gumowych, sprężyn, resorów, drążków reakcyjnych i innych elementów zawieszenia a także
nieprawidłowo działających systemów hamulcowych oraz antypoślizgowych (ABS, EBS, ASR, ESP),
g) eksploatacji opon z nieprawidłowym ciśnieniem wewnętrznym (za wysokim lub zbyt niskim),
h) nadmiernego zużycia wynikającego z eksploatacji pojazdu w ekstremalnych warunkach drogowych i pogodowych, oraz użycia opon w zawodach
sportowych lub w innych wydarzeniach mających cechy współzawodnictwa sportowego,
i) przebicia, przecięcia, rozdarcia oraz zakleszczenia ciała obcego pomiędzy kołami bliźniaczymi, stosowania łańcuchów, uderzenia o przeszkodę
czołem bieżnika, barkiem lub bokiem opony, najechaniem na krawężnik, wyrwę, ostry/kanciasty przedmiot w/na jezdni, wypadku lub kolizji itp.,
j) szybkiego lub nierównomiernego zużycia bieżnika, w tym tzw. "poząbkowania",
k) odłupania, wyszarpania gumy bieżnika i innego umyślnego działania powodującego uszkodzenie opony,
l) naturalnego procesu starzenia się gumy.
10. Gwarancja na oponę nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę oraz związane ze złożeniem
reklamacji niedogodności lub koszty.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających
z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późniejszymi zmianami).

Grupa Continetal: Continental, Uniroyal, Barum, Semperit, Mabor, PointS
Continental Opony Polska Sp. z o.o. UNIROYAL, SEMPERIT, GISLAVED, VIKING, BARUM


1. COP gwarantuje ze wszystkie nowe opony dostarczone i oznakowane nazwą firmy Continental lub innym chronionym znakiem należącym do koncernu Continental wraz z zakodowanym nr DOT i/lub nr seryjnym są wolne od wad w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt.21 pkt.6 i mogą być użytkowane w celach do jakich są przeznaczone

2. Bieg okresu gwarancyjnego w każdym przypadku nie może zakończyć się później niż z upływem 60-ciu miesięcy od daty produkcji oznakowanej z boku opony w numerze DOT lub w numerze seryjnym

3. Ewentualne reklamacje winy być zgłaszane poprzez dostarczenie kwestionowanych opon do jednego z upoważnionych przez COP Punktów Obsługi Gwarancyjnej Data postawienia opon do dyspozycji Punktu Obsługi Gwarancyjnej jest równoznaczna z datą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej

4. Reklamacja będzie rozpatrzona w oparciu o wyniki badania kwestionowanej opony i przedstawionych dokumentów

5. COP załatwi reklamację na wadliwe opony według własnego uznania tj.:
a) dostarczy opony bez wad lub udzieli odpowiedniej ulgi na zakup nowych opon
b) zwróci odpowiednią część ceny według obowiązującego w dniu przyjęcia reklamacji zelecanego cennika COP lub w uzasadnionych przypadkach całość ceny kupna.

6. Okres gwarancji trwa od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu udokumentowanej odpowiednim dowodem zakupu do czasu gdy bieżnik w oponie stanie się płytszy niż 1,6 mm lub osiągnie miejsce oznaczone TWI.

7. Konsumentom w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 30.05.1995r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania l wykonywania umów sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (Dz.U. nr64 poz.328) przyznaje się w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu nowej opony lub nowego samochodu o ile nie upłynął jeszcze okres gwarancyjny ustalony według postanowień pkt.21 i pkt.6 - rekompensatę za wadliwą oponę w wysokości 100% ceny.

8. Na wniosek reklamującego COP zrekompensuje kupno dętki i/lub ochraniacza, jeżeli ich uszkodzenie nastąpi w wyniku wady opony

9. COP nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z:
- nieprawidłowego przechowywania opon
- założenia opony na obręcz o nieodpowiednim rozmiarze lub typie, bądź na obręcz, która jest uszkodzona i/lub skorodowana
- użycie nieprawidłowego wymiaru dętki lub zaworu, używania opony niezgodnie z jej przeznaczeniem lub parametrami technicznymi
- uszkodzenia opony w związku z nieprawidłowym montażem lub demontażem
- przedwczesnego lub nieregularnego zużycia spowodowanego złym stanem technicznym pojazdu (niewyważenie, uszkodzone hamulce, zawieszenie itp )
- eksploatacji opon z nieodpowiednim ciśnieniem wewnętrznym w porównaniu ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi i/lub ze specyfikacją techniczną producenta opon
- mechanicznego lub chemicznego uszkodzenia opon, sportowej eksploatacji opon (wyścigi, rajdy)
- uszkodzenia opony w związku z wystąpieniem innych okoliczności (pożar, wypadek, przegrzanie, siła wyższa, itp )
- używania opon poniżej dopuszczalnej głębokości bieżnika
- naprawiania opony (wulkanizacja) poza producentem
- przeciążanie pojazdu
- uszkodzenia obcym przedmiotem między dwoma kołami (koła bliźniacze)

10. COP nie pokrywa odszkodowania za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony.

11. Nie podlega reklamacji opona, która nie posiada numeru DOT l/lub numeru seryjnego


Grupa Bridgestone: Bridgestone, Dayton, Firestone


Bridgestone/Firestone Polska sp. z o.o. zapewnia wysoką jakość opon, dętek i ochraniaczy i udziela gwarancji według następujących zasad:

1. Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą. być przypisane producentom. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeniami mechanicznymi nie będą rozpatrywane pozytywnie.

2. Ostateczna decyzja uznania reklamacji będzie podjęta przez reprezentanta Bridgestone/Firestone lub osobę upoważnioną przez Bridgestone/Firestone.

3. Okres gwarancji, dla pełnego zwrotu (wymiana opony) dla wszystkich produktów wynosi jeden rok od momentu dostarczenia produktu do klienta. Aby to zapewnić, klient otrzymuje przy zakupie opony Kartę, którą musi przedłożyć w przypadku reklamacji. Jeśli opony zakupione wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji są reklamowane i reklamacja jest uznana, będzie zastosowana tak zwana metoda częściowego zwrotu pozostającej grubości bieżnika (ustalonej według zużycia bieżnika). Pozostająca grubość bieżnika dalej będzie zastąpiona skrótem PGB. Data produkcji jest oznaczona na boku opony.

4. W przypadku przerwania produkcji reklamowanego produktu, do rozliczeń będzie używany podobny produkt.

5. Reklamacja lub częściowa rekompensata nie obejmuje jakichkolwiek przypadków opisanych poniżej:
- zniszczenie opon spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem.
- opony zużyte poniżej minimalnej głębokości bieżnika (opony, których wskaźniki zużycia zostały odkryte).
- opony, które naprawiano, bieżnikowano, nacinano lub które są ponownie reklamowane.
- opony z niewłaściwie wypełnioną Kartą opony.
- zniszczenia wynikające ze złej geometrii ustawienia kół, niewyważenia kół, wadliwych hamulców lub amortyzatorów, niewłaściwego ciśnienia, nadmiernego obciążenia opon, działania chemikaliów lub oleju, ognia, używania łańcuchów, wypadku lub kolizji, użycia opon w rajdach lub innych zawodach, używanie niewłaściwych opon w terenie, jazdy na oponie bez powietrza, celowego uszkodzenia.
- zniszczenia wynikające z uszkodzeń nawierzchni drogi. Uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych lub uszkodzonych felg.

6. Rekompensata będzie przeprowadzona według następujących zasad:
- w przypadku uznania reklamacji opony kupionej nie wcześniej niż przed rokiem rekompensata będzie polegała na wymianie reklamowanej opony na nową.
- w przypadku, gdy reklamacja dotyczy opony zakupionej wcześniej niż rok temu, ale nie później niż cztery lata od momentu produkcji, rekompensata będzie dokonana w formie pieniężnej, częściowo według zużycia bieżnika, tzw. metody PGB.

7. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć opony, dętki lub ochraniacze do punktu serwisowego Bridgestone/Firestone w celu reklamacji.

8. Opony, dętki lub ochraniacze Bridgestone/Firestone powinny spełniać następujące warunki:
- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być odpowiednio dobrane do warunków pracy.
- wszystkie opony, dętki lub ochraniacze firmy Bridgestone/Firestone powinny być montowane przy użyciu przeznaczonych do tego narzędzi i według odpowiednich schematów.
- standardy techniczne, tj. ciśnienie, obciążenie, prędkość oraz inne warunki powinny być zachowane.
- w kwestii oznaczenia opon i działania serwisu Klient może konsultować się ze sprzedawcą lub pracownikiem Bridgestone/Firestone.

9. Wszystkie przypadki nie omówione w tym regulaminie gwarancji będą rozpatrywane zgodnie z polskim prawem.

Grupa Pirelli: Pirelli, Ceat, Courier


Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opony i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne przez cały okres jej eksploatacji w czasie 24 miesięcy od daty zakupu lecz nie dłuzej niż 48 miesięcy od daty produkcji. W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad (uznawane w 10%).
Po upływie okresu gwarancji do okresu 4 lat od daty produkcji - klient moze uzyskać zwrot częsci ceny ofertowej obowiżującej w dniu zgłoszenia wady opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częsciowego rozliczenia tj:
- za zużytą częśc wyrobu koszty ponosi klient
- za częśc niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant

Podstawą ustalenia nalezności jest pozostała średnia wysokość bieznika opony wynikająca z pomiaru w 3-ch miejscach na obwodzie. Pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta.
W przypadku zaistnienia reklamacji, zostanie ona każdorazowo poddana ocenie autoryzowanego przedstawiciela Pirelli. natomiast ewentualne reklamacje należy kierować do sprzedawcy.
Opony zostaną wyłączone z postępowania gwarancyjnego w nastepujących przypadkach:
- gdy stwierdzone zostanie celowe usunięcie z opony nr. serii lub numeru indywidualnego.
- gdy stwierdzone zostanie poddanie opony naprawie, bieżnikowaniu, pogłębianiu rowków bięznika.

Zaleca się aby opony eksploatowane w samocjhodach osobowych co każde 10.000km wyważać i przekładać z przedniej osi na tylną z zachowaniem kierunku obrotu kół.

Online [13]

Copyright © 2008-2020 BERLUX
Szukaj nas na: